Opinie o Nas

Kup dzisiaj, zapłać za 30 dni z imoje płacę później - dowiedz się więcej klikając tutaj

DARMOWA DOSTAWA na zakupy od 199zł

Regulamin

I DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.powermat.pl/ prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821.
 3. Administrator – Właściciel sklepu, Sprzedawca.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, zwany również Użytkownikiem.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca zakupu w sklepie wyłącznie w celach zawodowych, wynikających z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 10. Gwarancja – Dodatkowe uprawnienie Konsumenta, powstałe w wyniku dobrowolnego oświadczenia woli Sprzedawcy, dotyczące jakości towaru, trwające 24 miesiące od daty dokonania zakupu.

II POSTANOWIENIA WSTEPNE

 1. Niniejszy regulamin określa reguły korzystania ze sklepu internetowego prowadzący pod adresem https://sklep.powermat.pl/ administrowanego jest przez P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821, o nr rejestrowym BDO 000063719.
 2. Miejsce świadczenia usług – siedziba spółki POWERMAT, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Usługi Sklepu jak również towary w nim oferowane dedykowane są wyłącznie Klientom biznesowym: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym będącym czynnymi podatnikami VAT, dokonującym zakupów wyłącznie w celach zawodowych wynikających w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, jak również Konsumentom.
 5. Zawierając umowę kupna-sprzedaży Klient nie będący Konsumentem oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu wraz załącznikami oraz oświadcza, iż dokonuje zakupu wyłącznie do celów zawodowych, przez co nie może być uważany za Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w myśl Ustawy z 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych Ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
 6. Wszelkie informacje o asortymencie, dostępne na stronie internetowej, nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
 3. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://sklep.powermat.pl/ stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu. 

IV REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne i nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  • Przedsiębiorca oświadcza, iż dokonuje zakupu wyłącznie do celów zawodowych
 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 6. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • Dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu, - zmienić swoje dane;
  • zmienić swoje hasło;
  • sprawdzić swoje zamówienia;
  • całkowicie usunąć swoje konto.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.
 8. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. 

V REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia poprzez stronę internetową lub mailem można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne oraz składane osobiście w punkcie sprzedaży stacjonarnej będą odbierane w godzinach pracy pomiędzy 8:00 a 14:30 w dni robocze.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  • Wysłanie wiadomości e-mail.
  • Telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr Sklepu dostępny na stronie.
 3. Klient, który skorzysta ze sposobów z pkt. 2, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu, na życzenie Klienta może zostać on dodatkowo przesłanego przez Sklep na podany adres e-mail.
 4. Klient, korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych powinien podać:
  • nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów (jeżeli jest taka możliwość)
  • imię i nazwisko odbiorcy
  • dokładny adres dostawy
  • numer telefonu kontaktowego
  • adres e-mail zamawiającego
 5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Klient na stronie Sklepu składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania i/lub podanie adresu dostawy
  • wybór formy płatności
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 9. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 10. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • Dane Sklepu
  • Opis produktu
  • Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • Cenę zamówienia wraz z kosztami dodatkowymi
  • Formę dostawy oraz termin jej wykonania
  • Sposób płatności
  • Informacje dotyczące odstąpienia od umowy
  • Informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.
 12. Zamówienie jest złożone poprawnie, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 13. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy w ciągu 3 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Klient otrzyma wówczas informację o anulowaniu zamówienia mailem na adres podany podczas rejestracji.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 16. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot towaru następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 17. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 16, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia. 

VI FORMA PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  • Przelewem na nr konta Sklepu
  • Za pomocą dostępnego systemu szybkich płatności online
  • Za pobraniem
  • Gotówką przy odbiorze osobistym
 2. Koszty dodatkowe podawane są na stronie Sklepu i doliczane są do wartości zamówienia.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
 4. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane do faktury VAT. 

VII CENY

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez dodatkowych kosztów transakcji. Koszty dodatkowe, takie jak koszt transportu lub inne powstałe koszty ponoszone przez Klienta doliczane są do sumy zamawianych produktów i prezentowane w podsumowaniu zamówienia. Klient potwierdzając zamówienie akceptuje naliczone koszty dodatkowe. Wszelkie koszty finansowania zakupu przez podmioty zewnętrzne nie są prezentowane na stronie Sklepu, będąc wynikiem odrębnie zawartych umów z podmiotami finasnującymi.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu, koszty transportu i koszty dodatkowe podane na stronie Sklepu przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji "Zatwierdzam zamówienie". 
 4. W przypadku obniżki ceny Sprzedawca prezentuje historię ceny danego produktu z 30 dni przed dokonaniem obniżki. Zasada ta nie dotyczy zmian cenników lub ogólnych warunków handlowych.
 1. Ceny towarów nie są ustalane w wyniku stosowania mechanizmu profilowania Klientów.

VIII DOSTAWA

 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
  • przesyłka kurierska (czas dostawy maksymalnie 24 godziny od momentu nadania przesyłki)
  • odbiór osobisty;
 2. Koszt dostawy wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Informację o cenach i taryfach dostaw podane są na stronie Sklepu.
 3. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 7 dni roboczych (wliczając w to czas dostawy). W przypadku zamówienia bardzo dużej ilości produktów, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu indywidualnego z Klientem w celu ustalenia, czasu, sposobu i ceny dostawy.
 4. W przypadku odbioru osobistego produktu z informacją "Czas realizacji: 2 dni lub więcej" Klient powinien się skontaktować w celu upewnienia się, czy dana pozycja jest dostępna na magazynie w danym momencie. 

IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając jednoznaczne oświadczanie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy umowę uważa się za niezwartą.
 3. Konsument, który odstąpił od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy powinien odesłać Produkt do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższy termin jest zachowany jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru/otrzymania produktu przez Konsumenta.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
 6. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą np. towar został dostarczony za pomocą palety lub ma niestandardowy rozmiar, Sklep po uzyskaniu informacji od Konsumenta zapewni odbiór Produktu, a Konsument będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odbioru Przesyłki w wysokości zgodnej z ofertą dotyczącą danego Produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu oraz kwoty, która stanowi najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sklep produktu do Konsumenta. Sklep dokona zwrotu powyższej kwoty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji chyba, że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. (Płatności drogą elektroniczną zostaną zwrócone na wskazany przez Konsumenta nr konta bankowego).
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (Informacja zaczerpnięta z UOKiK)
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KLIENTÓW (RĘKOJMIA I GWARANCJA)

 1. Sprzedawca jest świadomy swej odpowiedzialności względem Klientów w zakresie wad fizycznych lub prawnych sprzedawanego towaru. W przypadkach transakcji z Przedsiębiorcą zastosowanie będą miały przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, natomiast w przypadku transakcji z Konsumentem stosowne przepisy z zakresu ochrony konsumenta.
 2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821 poprzez:
  • Wysyłanie wiadomość email.
  • Listownie.
  • lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
 10. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ. 
 11. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, lub importera. Gwarancja producenta nie zwalnia z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, a także nie wyklucza prawa do reklamacji z tytułu rękojmi. 
 12. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu. Dotyczy ona wyłącznie Konsumentów.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ustawie, oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca w przypadku wystąpienia nadmiernych kosztów lub braku możliwości doprowadzenia towaru do jego zgodności z umową może odmówić realizacji żądania Klienta
 3. Za usterki powstałe w wyniku źle wykonanego montażu części lub urządzeń Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  Każdy towar jest znaczony odpowiednio przez nas, co umożliwia nam jego identyfikację.
  Warunkiem udzielenia gwarancji jest montaż części przez osoby uprawnione do tego (autoryzowany serwis, warsztat, itp.).
  Nie ponosimy także odpowiedzialności za usterki mechaniczne wynikające z niewłaściwej eksploatacji (niewłaściwy dobór części)
  Jakiekolwiek ingerowanie (przerabianie lub używanie niezgodne z przeznaczeniem danej części) unieważnia gwarancję.

 XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA W ZAKRESIE USŁUG

 1. Administrator Sklepu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i ciągłości usług świadczonych przez niego na rzecz Użytkowników. Zapewnia on również wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia problemów z kontem lub innymi elementami Sklepu..
 2. Administrator nie odpowiada za awarie urządzeń i infrastruktury sieciowej na które nie ma wpływu, działanie siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 XII ZAWIESZENIE KONTA I BLOKADA USŁUG

 1. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o naruszeniu regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika, Administrator może zawiesić konto lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w tym zakresie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Administratora.

XIII SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYTSNIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 wraz z zmianami) Administrator Platformy informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacje podane przez Administratora dotyczą zagrożeń mogących potencjalnie wystąpić w trakcie korzystania z usług online, pomimo zastosowania systemów i oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę oraz komputery przed działaniem szkodliwego oprogramowania lub osób trzecich.
 3. Do głównych zagrożeń podczas korzystania z sieci Internet należą:
  • możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez wirusy, „robaki”, malware czy „konie trojańskie”,
  • możliwość otrzymania spamu,
  • łamanie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji umożliwiających kradzież tożsamości,
  • phishing, czyli wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych, przypominających do złudzenia autentyczne, i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji,
  • spyware czyli instalacja bez wiedzy Użytkownika programów śledzących czynności wykonywane na komputerze.
 4. Administrator ostrzega również, iż stosowanie zabezpieczeń softwarowych, jak i sprzętowych systemów zabezpieczających, nie chroni w pełni Użytkownika przed wyżej wymienionymi zagrożeniami. Zalecane jest więc zachowanie ostrożności oraz wdrożenie czynności zapobiegawczych, do których między innymi należą:
  • zakup, instalacja oraz bieżące aktualizowanie pakietów Internet Security,
  • używanie wyłącznie oryginalnego oprogramowania, instalowanego z oficjalnie dostępnych źródeł,
  • zapoznawanie się przed użytkowaniem z umowami licencyjnymi oprogramowania oraz regulaminami usług świadczonych w Internecie,
  • dbanie o prawidłową konfigurację oprogramowania, w tym przeglądarek internetowych oraz instalowanie bieżących uaktualnień,
  • zakup oraz instalacja zapór ogniowych (firewall) w sieciach komputerowych,
  • dokonywanie backupu danych oraz konfiguracji oprogramowania.

XIV USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail, imię i nazwisku w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta. 

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator posiada Politykę Prywatności oraz wprowadził w życie zapisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), chroniąc w ten sposób dane Użytkowników. Korzysta on także z plików cookies w zakresie oraz celu opisanym w polityce cookies
 2. Użytkownik podając dane kontaktowe w postaci adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, wyraża zgodę na komunikację tymi kanałami z Administratorem Sklepu oraz podmiotami świadczącymi usługi powiązane. Administrator, jak również podmioty świadczące usługi powiązane, mogą wykorzystywać dane teleadresowe Użytkowników Sklepu w celach komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Przekazywanie informacji o charakterze marketingowym (Newsletter) odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody Użytkownika, który ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sklep.powermat.pl/.
 4. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 5. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu lub wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 7. Materiały zdjęciowe, treść oraz inne elementy Sklepu nie mogą być pobierane oraz wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie i celu bez zgody Administratora. Każde odstępstwo od tej zasady będzie traktowane jako naruszenie regulaminu oraz obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie w celu ich dalszego udostępniania osobom lub podmiotom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, logo bez zgody Administratora.
 8. Brak akceptacji zmian w Regulaminie podczas procesu logowania do momentu jego wejścia w życie może być podstawą do rozwiązania umowy z Użytkownikiem.
 9. Regulamin powstał w oparciu o przepisy polskiego prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawie o Ochronie Konsumenta i innych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020, poz.1740 t.j.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020, poz.344 t.j.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz. 287 t.j.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umów, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta zastosowanie ma właściwość miejscowa przemienna.